BHP Lublin na Facebooku
BHP Lublin na facebooku
Jesteś zadowolony z naszych usług? Daj plusa:
adres e-mail: biuro@bhplublin.pl | 508 764 679

BHP Lublin | Warto wiedzieć

Kontakt:

Usługi BHP Lublin

Tel.+(48) 508 764 679
e-mail: biuro@bhplublin.pl
NIP: 712 179 00 45

Szkolenia BHP Warszawa

Szkolenia BHP Śląsk

Często zadawane pytania

Które prace wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej ?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku, w sprawie wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 87)  daje na ten temat szczegółowe wyjaśnienia. W myśl tego rozporządzenia, pracami wymagającymi szczególnej zdolności psychofizycznej są:

 1. prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych
 2. prace przy obsłudze żurawi samojezdnych i wieżowych
 3. prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi
 4. prace przy obsłudze układnic magazynowych
 5. prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
 6. prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych
 7. prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych
 8. prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych, przy użyciu narzędzi ręcznych
 9. prace maszynistów i drużyn trakcyjnych – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych oraz kierowców drezyn motorowych
 10.  prace manewrowego, ustawiacza i nastawniczego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei
 11. prace kierowców: autobusów, trolejbusów, motorniczych tramwajów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 metrów
 12. prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
 13. prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć
 14. prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu
 15. prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem
 16. prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych
 17. prace przy wytwarzaniu, transporcie i wydawaniu oraz stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych
 18. prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów i komór do produkcji źródeł promieniotwórczych
 19. prace pilota morskiego
 20. prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie
 21. prace przy obsłudze technicznej wodowania statków
 22. prace na wysokości i na wieżach antenowych
 23. prace na wiaduktach i mostach
 24. prace pilota samolotowego, śmigłowców, szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego
 25. prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie
 26. prace kontrolera ruchu lotniczego
 27. prace kaskadera filmowego
 28. prace akrobatów cyrkowych i tresera dzikich zwierząt
 29. prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy 1 i 2
 30. prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego
 31. prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji
 32. prace konserwacyjno-remontowe przy amunicji i jej konfekcjonowaniu
 33. prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
 34. prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych
 35. prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych
 36. prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne

Czym są prace szczególnie niebezpieczne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami) Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania prac szczególnie niebezpiecznych, występujących w zakładzie pracy.      

Za prace szczególnie niebezpieczne uznajemy takie race, podczas których wykonywania ryzyko wystąpienia wypadku jest większe, niż w pracach innego rodzaju. Zwiększone ryzyko wystąpienia wypadku występuje w związku z: pracą na wysokości, pracą poniżej poziomu gruntu lub po ziemią, właściwościami pożarowymi i wybuchowymi surowców, półproduktów lub innych substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie oraz magazynowaniu, prowadzeniem prac budowlano - montażowych, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi, pracą wewnątrz studni, kanałów, zbiorników, transportem materiałów niebezpiecznych, użytkowaniem urządzeń ciśnieniowych.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z pracami szczególnie niebezpiecznymi, występującymi w danym zakładzie pracy?
 

Obowiązkiem pracodawcy jest określenie szczegółowych wymagań w zakresie bhp, obowiązujących przy wykonywaniu tych ze prac, a zwłaszcza zapewnienie: bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednich  środków zabezpieczających.

Pracodawca musi także zapewnić przeprowadzenie instruktażu dla pracowników, który powinien obejmować: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Dostęp do miejsc prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć tylko osoby upoważnione przez pracodawcę oraz po odpowiednim instruktażu.

Prace szczególnie niebezpieczne mogą wykonywać pracownicy upoważnieni przez pracodawcę, na podstawie pisemnego polecenia osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad nimi. Pracownik wykonujący tego rodzaju prace musi być asekurowany przez drugiego pracownika.

 

Kto jest uprawniony do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych?

Pracownicy: pełnoletni, bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tego rodzaju pracach, dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy pracach szczególnie niebezpiecznych, legitymujący się dodatkowymi uprawnieniami wymaganymi przy niektórego rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace spawalnicze, obsługa środków transportu mechanicznego, obsługa urządzeń elektrycznych i energetycznych).

 

Jakie są najczęściej występujące rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych?

Co do zasady – wykaz prac szczególnie niebezpiecznych ustala pracodawca. Do najczęściej spotykanych rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych między innymi należą: prace na wysokości (prowadzone na wysokości większej niż 1 metr od podłoża), roboty budowlane, prace poniżej poziomu gruntu, prace spawalnicze, transport drogowy materiałów szczególnie niebezpiecznych, prace wewnątrz zbiorników i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy urządzeniach ciśnieniowych podlegających pod dozór, prace prowadzone przy użyciu materiałów niebezpiecznych (półproduktów, surowców lub innych substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, magazynowaniu o właściwościach toksycznych lub żrących).

 

szkolenia bhp Warszawa

Warto wiedzieć o BHP

Formularz kontaktowy.

Get Adobe Flash player

szkolenia bhp szkolenia okresowe bhp kursy bhp usługi bhp obsługa bhp outsourcing bhp okresowe szkolenia bhp lubelskie bhp

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania. Więcej znajdziesz w polityce prywatności.

Copyrights © bhplublin.pl